Career BoomBit
Career BoomBit

Email privacy policy

Wszelkie Informacje zawarte w tej wiadomości (wraz ze wszelkimi załącznikami) wysyłane przez lub w imieniu BoomBit S.A. lub podmiotów z nią powiązanych (Grupa Kapitałowa BoomBit S.A.) są ściśle poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osoby lub podmiotu, do którego została zaadresowana. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej adresatem, pracownikiem lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie jej do odbiorcy, informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest surowo zabronione. Jeśli otrzymali Państwo ten komunikat omyłkowo, prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym pocztą elektroniczną (dpo@boombit.com) i zniszczyć oryginalną wiadomość.

 

Any business communication (including any attachments) sent by or on behalf of BoomBit S.A. or one of its affiliated entities (BoomBit S.A.Capital Group) is strictly confidential and intended only for the use of the person or entity to which it was addressed. If the reader of this message is not the addressee, employee or representative of the entity responsible for delivering it to the recipient, please be advised that any dissemination, distribution or reproduction of this message is strictly prohibited. If you receive it in error please notify us immediately by email (dpo@boombit.com) and then delete it from your system.