Akcjonariat

Relacje Inwestorskie

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 300 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 7 300 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 300 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariatu
(na dzień 4 czerwca 2019 r.)

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (%)

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej licznie głosów (%)
ATM Grupa S.A. 4 000 000 30,08% 6 000 000 31,09%
Hannibal Soares za pośrednictwem We Are One Ltd 3 725 000 28,01% 5 725 000 29,66%
Karolina Szablewska-Olejarz 1 862 500 14,00% 2 862 500 14,83%
Marcin Olejarz 1 862 500 14,00% 2 862 500 14,83%
Pozostali akcjonariusze 1 850 000 13,91% 1 850 000 9,59%
Razem 13 300 000 100,00% 19 300 000 100,00%

Skontaktuj się z nami.