Akcjonariat

Relacje Inwestorskie

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13.300.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 6.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających łącznie do 12.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 7.300.000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7.300.000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariatu
(na dzień 4 czerwca 2019 r.)

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (%)

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej licznie głosów (%)
ATM Grupa S.A. 4.000.000 29,81% 6.000.000 30,90%
Hannibal Soares za pośrednictwem We Are One Ltd. 3.725.000 27,76% 5.725.000 29,48%
Karolina Szablewska-Olejarz 1.862.500 16,88% 2.862.500 14,74%
Marcin Olejarz 1.862.500 16,88% 2.862.500 14,74%
Pozostali akcjonariusze 1.970.000 14,68% 1.970.000 10,14%
Razem 13.420.000 100,00% 19.420.000 100,00%

Skontaktuj się z nami.