Akcjonariat

Relacje Inwestorskie

Komunikat – 19 maja 2020

W związku z wymogiem podania do wiadomości publicznej informacji o przyczynach decyzji niewprowadzenia 120.000 akcji serii D do obrotu giełdowego w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji tych akcji, o którym mowa w § 24 Regulaminu Giełdy, Spółka wskazuje, iż procedura wprowadzenia akcji serii D do obrotu giełdowego jest wydłużona ze względu na fakt stałego zamieszkania poza granicami Polski jedynego akcjonariusza ww. akcji oraz sytuację związaną z utrudnieniami formalno-administracyjnymi w związku z pandemią COVID-19. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie akcji serii D do notowań.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy BoomBit S.A. dzieli się na 13 420 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 6 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających łącznie do 12 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  • 7 420 000 akcji zwykłych, uprawniających łącznie do 7 420 000 akcji głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariatu
(na dzień 10 czerwca 2020 r.)

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (%)

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej licznie głosów (%)
ATM Grupa S.A. 4 000 000 29,81% 6 000 000 30,90%
Hannibal Soares za pośrednictwem We Are One Ltd 3 725 000 27,76% 5 725 000 29,48%
Karolina Szablewska-Olejarz 1 837 208 13,69% 2 837 208 14,61%
Marcin Olejarz 1 862 500 13,88% 2 862 500 14,74%
Pozostali akcjonariusze 1 995 292 14,87% 1 995 292 10,27%
Razem 13 420 000 100,00% 19 420 000 100,00%