Dane finansowe

Relacje Inwestorskie

Skonsolidowane dane finansowe

(tys. PLN)

2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 14 059 20 464 37 525
Zysk z działalności operacyjnej 7 470 10 524 10 529
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 7 470 10 524 10 410
Całkowite dochody ogółem 5 945 8 481 8 991
Zysk netto 5 945 8 481 8 372
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 621 8 332 9 820
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 322 -9 162 -7 172
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 210 -1 000 -1 290
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3 131 1 301 2 594
Aktywa trwałe 5 659 9 944 40 053
Aktywa obrotowe 6 117 10 947 9 699
Aktywa razem 11 776 20 891 49 752
Zobowiązania długoterminowe 1 071 1 629 3 338
Zobowiązania krótkoterminowe 696 3 854 11 654
Kapitał własny 10 009 15 408 34 760
Kapitał zakładowy 4 000 4 000 6 000

Skontaktuj się z nami.