Dane finansowe

Relacje Inwestorskie

Skonsolidowane dane finansowe

(tys. PLN)

na dzień 31 grudnia oraz za okres 12 miesięcy zakończony
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży 14 059 20 464 37 525 49 734 140 236
Zysk z działalności operacyjnej 7 470 10 524 10 529 -10 972 9 665
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 7 470 10 524 10 410 -11 182 18 227
Całkowite dochody ogółem 5 945 8 481 8 991 -9 382 14 903
Zysk netto 5 945 8 481 8 372 -9 878 14 585
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 621 8 332 9 820 2 967 23 658
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 322 -9 162 -7 172 -23 574 -6 659
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 210 -1 000 -1 290 21 414 -51
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3 131 1 301 2 594 3 530 20 748
Aktywa trwałe 5 659 9 944 40 053 47 982 47 652
Aktywa obrotowe 6 117 10 947 9 699 18 713 42 690
Aktywa razem 11 776 20 891 49 752 66 695 90 342
Zobowiązania długoterminowe 1 071 1 629 3 338 2 465 3 684
Zobowiązania krótkoterminowe 696 3 854 11 654 13 209 19 836
Kapitał własny 10 009 15 408 34 760 51 021 66 822
Kapitał zakładowy 4 000 4 000 6 000 6 710 6 710