Dane finansowe

Relacje Inwestorskie

Skonsolidowane dane finansowe

(tys. PLN)

na dzień 31 grudnia oraz za okres 12 miesięcy zakończony
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2016 2017 2018 2019
Przychody ze sprzedaży 14 059 20 464 37 525 49 734
Zysk z działalności operacyjnej 7 470 10 524 10 529 -10 972
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 7 470 10 524 10 410 -11 182
Całkowite dochody ogółem 5 945 8 481 8 991 -9 382
Zysk netto 5 945 8 481 8 372 -9 878
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 621 8 332 9 820 2 967
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 322 -9 162 -7 172 -23 574
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 210 -1 000 -1 290 21 414
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3 131 1 301 2 594 3 530
Aktywa trwałe 5 659 9 944 40 053 47 982
Aktywa obrotowe 6 117 10 947 9 699 18 713
Aktywa razem 11 776 20 891 49 752 66 695
Zobowiązania długoterminowe 1 071 1 629 3 338 2 465
Zobowiązania krótkoterminowe 696 3 854 11 654 13 209
Kapitał własny 10 009 15 408 34 760 51 021
Kapitał zakładowy 4 000 4 000 6 000 6 710