Dane finansowe

Relacje Inwestorskie

Skonsolidowane dane finansowe

(tys. PLN)

na dzień 31 grudnia oraz za okres 12 miesięcy zakończony
Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 14 059 20 464 37 525
Zysk z działalności operacyjnej 7 470 10 524 10 529
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 7 470 10 524 10 410
Całkowite dochody ogółem 5 945 8 481 8 991
Zysk netto 5 945 8 481 8 372
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 621 8 332 9 820
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 322 -9 162 -7 172
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 210 -1 000 -1 290
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3 131 1 301 2 594
Aktywa trwałe 5 659 9 944 40 053
Aktywa obrotowe 6 117 10 947 9 699
Aktywa razem 11 776 20 891 49 752
Zobowiązania długoterminowe 1 071 1 629 3 338
Zobowiązania krótkoterminowe 696 3 854 11 654
Kapitał własny 10 009 15 408 34 760
Kapitał zakładowy 4 000 4 000 6 000

Skontaktuj się z nami.