Nowa jakość gry na giełdzie

Termin zapisów dla Inwestorów Indywidualnych: 9-16 kwietnia

Pierwsza oferta publiczna akcji BoomBit S.A.

15+ tytułów w modelu Game as a Service

60+ gier z featuringiem w AppStore

200+
Deweloperów

Globalny zespół
z wieloma osiągnięciami

Model biznesowy oparty na
analizie danych

Szeroki pipeline na
lata 2019-2020

Elastyczny model biznesowy – dywersyfikacja działalności.

Gry rozwijane wewnętrznie oraz Joint Ventures
 • Odnoszące sukces tytuły
 • Core – silnik optymalizujący produkcję gry
 • Niskie koszty produkcji
 • Model Rev Share / Umowy wydawnicze skierowane do deweloperów
 • MoonDrip: strategiczne partnerstwo ze Stefanem Wangiem – byłym szefem produkcji gier mobilnych w Cheetah Mobile

Wydawanie gier zewnętrznych twórców
 • Podejście oparte o analizę danych
 • Koncentracja na grach w ostatniej fazie rozwoju z potwierdzonymi KPI’s
 • Wsparcie i wartość dodana ze strony ekspertów BoomBit

SuperScale
 • Źródło projektów o niskim profilu ryzyka z potwierdzonymi kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) już na etapie angażowania się w projekt
 • Bogate doświadczenie w skalowaniu gier GaaS
 • Zespół międzynarodowych ekspertów

Solidny Track Record.

Parking / Car Simulators

Dotychczasowy
przychód~110 mln PLNPonad 100 gier
Gry z serii Bridge

Dotychczasowy
przychód~7 mln PLN2 lata od globalnej premiery
Dancing Line / Ball

Dotychczasowy
przychód~20 mln PLN5 mln w formule Rev Share i 15 mln ze sprzedaży praw autorskich
Darts Club

Dotychczasowy
przychód~3 mln PLN6 miesięcy od globalnej
premiery
Tanks A Lot!

Dotychczasowy
przychód~9 mln PLN7 miesięcy od globalnej premiery
Tiny Gladiators 1 & 2

Dotychczasowy
przychód~7 mln PLN2 lata od globalnej premiery

Strategia rozwoju

PRODUKCJA GIER WŁASNYCH / JVs

10+ gier w modelu
GaaS / rok

WYDAWANIE GIER ZEWNĘTRZNYCH TWÓRCÓW

5 gier w 2019
10+ gier w 2020

Posiadanie w portfolio równolegle
10+ skalowalnych gier
każda generuje 300k USD / miesiąc

Posiadanie w portfolio równolegle
1-2 skalowalnych gier
każda generuje 1 mln USD / miesiąc

SUPERSCALE

Skalowanie 5+ gier o wysokim potencjale
monetyzacyjnym w 2019

Skalowanie 10+ gier o wysokim potencjale
monetyzacyjnym w 2020
10 mln USD przychodów
w 2019

30 mln USD przychodów
w 2020

Informacje o ofercie

Liczba akcji

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki BoomBit S.A. obejmuje nie więcej niż 2.820.000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu:

 • nie więcej niż 1.300.000 nowo utworzonych Akcji Serii C;
 • nie więcej niż 1.520.000 Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane).

Akcje serii C oferowane są inwestorom w dwóch transzach: Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje serii B oferowane są inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena akcji

Cena akcji, po której przyjmowane są zapisy Inwestorów Indywidualnych, jest ceną maksymalną w ofercie publicznej i wynosi 35,50 zł za akcję. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości 8 kwietnia 2019 r., po zatwierdzeniu przez KNF Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego.

Harmonogram oferty

8 kwietnia 2019 r. Publikacja Prospektu emisyjnego zawierającego cenę maksymalną

9-16 kwietnia 2019 r. Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych

9-17 kwietnia 2019 r. Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17 kwietnia 2019 r. Opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

18-24 kwietnia 2019 r. Przyjmowanie zapisów w transzy Inwestorów Instytucjonalnych

26 kwietnia 2019 r. Przydział Akcji Oferowanych

Maj 2019 r. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zapisy na akcje

Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane od 9 do 16 kwietnia 2019 r.

Inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 35,50 zł za akcję. Pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 20 akcji.

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składają zapis. Osoby zamierzające złożyć zapis, nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek najpóźniej przed złożeniem zapisu w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane. Zapisy i deklaracje nabycia Akcji Oferowanych mogą być składane za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapisy i deklaracje nabycia.

Domy Maklerskie uczestniczące w konsorcjum:

 • BM Alior Banku
 • DM mBanku
 • DM BOŚ
 • DM BDM

Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU PRZED OFERTĄ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (%)

STRUKTURA AKCJONARIATU PO OFERCIE PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE WSZYSTKIE AKCJE SERII C ZOSTANĄ W NIEJ OBJĘTE ORAZ WSZYSTKIE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY AKCJE ZOSTANĄ SPRZEDANE

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (SZT.)

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (%)

Kontakt

BoomBit S.A.
Zacna 2
80-283 Gdańsk

e-mail: contact@boombit.com

Marek Bugdoł
InnerValue Investor Relations

e-mail: boombit@innervalue.pl
tel kom: +48 575 896 041

Ważne informacje.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (łącznie „Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 1.520.000 istniejących akcji na okaziciela serii B („Akcje Sprzedawane”) spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), (b) publiczną subskrypcją nie więcej niż 1.300.000 nowo emitowanych akcji serii C Spółki („Nowe Akcje”) (Nowe Akcje łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) oraz (c) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 6.000.000 istniejących akcji na okaziciela serii B Spółki, w tym Akcji Sprzedawanych oraz nie więcej niż 1.300.000 Nowych Akcji, jak również nie więcej niż 1.300.000 praw do Nowych Akcji („Prawa do Akcji”, „PDA”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Oferowanych („Oferta”) oraz Dopuszczeniu jest prospekt emisyjny Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), zatwierdzony w dniu 8 kwietnia 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.boombit.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna (www.vestor.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym – na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia – informacje o Spółce, akcjach Spółki także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Materiały: (i) nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz USA), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w USA. Nowe Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Ustawy Amerykańskiej i nie mogą być oferowane ani zbywane w USA. Zarówno Prospekt, jak i Nowe Akcje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami, akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Materiałów.”

DALEJ