Strategia rozwoju

Relacje Inwestorskie / O Grupie

Grupa kapitałowa Spółki („Grupa”) dążąc do wzrostu wartości Spółki i Grupy stale poddaje analizie aktualne trendy obserwowane na rynku gier mobilnych, w celu dostosowania planu wydawniczego do dynamicznie zmieniających się preferencji graczy, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i kompetencji. Biorąc pod uwagę powyższe, Grupa planuje kontynuować wydawanie gier w formule Game as a Service zarówno produkcji własnej, jak i zewnętrznych twórców, a także gier w formule Game as a Product, w których posiada pozycję wiodącego producenta gatunku Driving Simulator i Bridge.

Jednocześnie Grupa dostrzega potencjał dla swojego dalszego rozwoju w obszarze gier typu hyper-casual, co potwierdza istotna dynamika wzrostu przychodów uzyskanych z tego gatunku gier w ostatnich miesiącach. Dzięki elastycznej strukturze zespołów deweloperskich Grupa jest w stanie dynamicznie alokować swoje zasoby do projektów, w których widzi największy potencjał przychodowy. W związku z powyższym, Grupa postanowiła znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie w produkcję oraz kampanie marketingowe gier hyper-casual. Grupa zakłada, iż skutkować to będzie istotnym wzrostem udziału przychodów z reklam w strukturze przychodów ogółem.

Dodatkowo Grupa uznaje za zasadne dalszą dywersyfikację źródeł przychodów poprzez dostosowywanie gier dotychczas wydanych przez Spółkę oraz spółki z Grupy na platformach iOS i Android do kolejnych platform.

Szerokie kompetencje posiadane przez zespół specjalistów Grupy w zakresie produkcji, marketingu oraz analizy parametrów monetyzacji gier, pozwalają Grupie na elastyczne reagowanie i dostosowywanie swej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Plany produkcyjne oraz wydawnicze Grupy będą podlegać bieżącym aktualizacjom, przy czym w perspektywie najbliższych 1-2 lat grupa zakłada:

  • wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service,
  • dalszy intensywny rozwój portfolio gier typu hyper-casual.