Warunki korzystania z usługi

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

STOSUNEK PRAWNY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A BOMBITEM W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG BOOMBIT JEST REGULOWANY NINIEJSZĄ UMOWĄ ORAZ INNYMI ODPOWIEDNIMI ZASADAMI BOOMBITU.

ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z USŁUG W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ UŻYTKOWNIKA OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. W INNYCH PRZYPADKACH UŻYTKOWNIK NIE MOŻE INSTALOWAĆ, UŻYWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG W ŻADEN INNY SPOSÓB.

 1. Definicje. Określenia pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:
  1. BoomBit – oznacza BoomBit Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Zacnej 2, 80-283 Gdańsk, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740933, kapitał zakładowy 6,770,000.00 zł., NIP: 9571040747, REGON: 221062100;
  2. Umowa – oznacza niniejsze Warunki Korzystania z Usługi;
  3. Konto – oznacza konto utworzone przez Użytkownika w Usługach; Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Konta, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Konta ani hasła do Konta. W przypadku gdy Użytkownik podejrzewa, że Konto nie jest bezpieczne, w tym między innymi zagrożone utratą lub kradzieżą, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić BoomBit i zmienić dane Konta wymagane do zalogowania. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta, w tym m.in. za jakichkolwiek zakupy, niezależnie od tego, czy zostały one autoryzowane przez Użytkownika. Każda nazwa Użytkownika może zostać w dowolnym momencie usunięta lub wycofana przez BoomBit z jakiegokolwiek powodu, w szczególności, w przypadku roszczeń osób trzecich, że nazwa Użytkownika może naruszać prawa tej strony. Urządzenie obsługuje tylko jedno Konto na grę;
  4. Prawa Własności Intelektualnej – oznaczają wszelkie dane, informacje, wideo, grafikę, dźwięk, muzykę, zdjęcia, oprogramowanie, wszelkie inne materiały lub treści (w jakimkolwiek formacie), prawa autorskie, a także cały kod komputerowy lub skrypty, skompilowane lub nie w dowolnym języku lub programie komputerowym, wszystkie patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, know-how, nazwy handlowe, nazwy domen, prawa do logo lub innych oznaczeń handlowych, wynalazki, wszelkie prawa do oprogramowania komputerowego i danych, bazy danych, informacje poufne, tajemnice handlowe, prawa do wzorów (zarejestrowane lub niezarejestrowane) i topografie półprzewodnikowe /semiconductor topographies/ oraz wszelkie prawa niematerialne, przywileje i formy ochrony praw o podobnej naturze lub mających skutek podobny do któregokolwiek z powyższych, które mogą istnieć w dowolnym miejscu na świecie;
  5. Platforma – oznacza platformę dystrybucyjną strony trzeciej (np. IOS, Android), na której BoomBit dystrybuuje Usługi;
  6. Niedozwolona Zawartość – oznacza dowolną treść lub zawartość, która:
   • promuje nielegalne działania (narkotyki, phishing, terroryzm, działalność przestępczą, nielegalne konkursy, piramidy, łańcuszki itp.) lub jest z nimi związana;
   • promuje tytoń, hazard lub broń lub ma z nimi związek;
   • ma związek z materiałami pornograficznymi lub obscenicznymi;
   • wiąże się z nadmiernie obrazową lub wyraźną przemocą;
   • jest zniesławiająca, nieodpowiednia lub bluźniercza;
   • jest dyskryminująca lub stanowi „mowę nienawiści”, skierowaną do osoby lub grupy oraz niezależnie od tego, czy jest oparta na rasie, płci, wyznaniu, pochodzeniu narodowym, przynależności religijnej, orientacji seksualnej lub języku takiej osoby lub grupy;
   • promuje lub zawiera wirusy, robaki, uszkodzone pliki, crack’i lub inne materiały, które mogą uszkodzić lub uniemożliwić działanie oprogramowania, sprzętu lub środków bezpieczeństwa BoomBit, dowolnego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej.
  7. Usługa/Usługi – korzystanie z gier BoomBit i powiązanych usług;
  8. SNS – serwis społecznościowy, taki jak Facebook czy Google+;
  9. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług;
  10. Zawartość użytkownika – oznacza wszystkie dane nieosobowe, które Użytkownik przesyła, przesyła, tworzy, generuje, publikuje lub udostępnia w Usługach lub za ich pośrednictwem, w tym między innymi zdjęcia, wiadomości wideo, pliki, grafiki w grze lub wszelkie inne treści. Zawartość Użytkownika powinna być rzetelna i zgodna z wszelkimi przepisami prawa oraz niniejszą Umową i nie powinna zawierać informacji poufnych, Niedozwolonej Zawartości ani wirusów, oprogramowania reklamowego (adware), oprogramowania szpiegującego (spyware), robaków ani innych szkodliwych kodów, plików i oprogramowania;
  11. Przedmiot Wirtualny – oznacza: i) wirtualną walutę, w tym między innymi wirtualne monety, gotówkę, tokeny lub punkty, przeznaczone do wykorzystania w Usługach oraz ii) wirtualne przedmioty w grach; niezależnie od tego, czy uzyskane w grze, czy kupione od BoomBit.
 2. Ograniczenia.
  1. Nasze gry są przeznaczone dla osób dorosłych i nie zbieramy świadomie ani nie jest naszym celem zbierać informacji o dzieciach. Założenie Konta lub korzystanie z Usług jest niedozwolone dla osób poniżej 13. roku życia. Użytkownik nie powinien udostępniać Usług dzieciom poniżej 13. roku życia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie, w tym za korzystanie z instrumentów płatniczych, takich jak karta kredytowa czy systemy płatności online (np. PayPal).
  2. Jeśli Użytkownik ma od 13 do 17 lat, jego prawny opiekun musi zapoznać się z niniejszą Umową i wyrazić na nią zgodę. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi z SNS, musi przestrzegać jego warunków świadczenia usług / użytkowania danego SNS, a także niniejszej Umowy.
  3. Zabronione jest:
   • korzystanie z Usług, jeśli Użytkownik został wcześniej usunięty lub zakazano mu grania w jakąkolwiek grę BoomBit;
   • tworzenie Konta przy użyciu fałszywej tożsamości lub informacji lub w imieniu kogoś innego niż Użytkownik;
   • kupowanie, sprzedawanie, wypożyczanie lub oddawanie Konta;
   • używanie Konta w celach komercyjnych lub do reklamowania, pozyskiwania, przesyłania reklam komercyjnych, w tym łańcuszków, wiadomości-śmieci lub spamu lub powtarzających się lub wprowadzających w błąd wiadomości do kogokolwiek.
 3. Zmiana Umowy. BoomBit ma prawo według własnego uznania do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie i innych odpowiednich zasadach BoomBit w dowolnym momencie. Zmieniona wersja zostanie opublikowana w Usługach BoomBit. Dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika będzie uważane za zgodę Użytkownika na wspomniane zmiany. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach, jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmiany, licencja Użytkownika wygasa ze skutkiem natychmiastowym i Użytkownikowi nie wolno dłużej korzystać z Usług.
 4. Licencja
  1. Ograniczona licencja. Zgodnie z niniejszą Umową i innymi stosownymi zasadami BoomBit, BoomBit udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej i ograniczonej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich do własnych niekomercyjnych celów rozrywkowych. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usługi w jakimkolwiek innym celu.
  2. Ograniczenia licencji. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Ograniczeń Licencji, korzystanie z Usługi jest zabronione, a BoomBit może cofnąć licencję Użytkownika. Ponadto Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa. W żadnym wypadku Użytkownik nie może:
   • naruszać jakichkolwiek przepisów, w tym między innymi prawa własności intelektualnej;
   • wykonywać jakichkolwiek działań przeciwko społeczności Użytkowników, pracownikom BoomBit, samemu BoomBit, przeznaczeniu Usług lub niewłaściwie wykorzystywać Usługi BoomBit; w tym między innymi publikować, przesyłać lub udostępniać jakichkolwiek informacji, zdjęć lub filmów, które mogą być rozumiane jako Niedozwolona Zawartość lub naruszające dobre obyczaje.
   • modyfikować lub ingerować w Usługi, bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą cheatów, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, botów, hacków, modów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich;
   • szkodzić Usługom, komputerom i serwerom BoomBit oraz innym Użytkownikom, w tym między innymi poprzez przeciążanie serwerów, rozpowszechnianie wirusa, uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Usług lub innych danych chronionych przez BoomBit, w szczególności danych osobowych, manipulacji Usługami i ich rankingami lub wykorzystywanie błędów w Usługach lub modyfikowanie jakichkolwiek plików wchodzących w skład Usług bez uprzedniej pisemnej zgody BoomBit.

   BoomBit może według własnego uznania zdecydować, jakie przewinienie zostanie uznane za naruszenie niniejszej Umowy i podjąć odpowiednie działania, w tym usunięcie Zawartości Użytkownika, zamknięcie Konta Użytkownika, zakazanie Użytkownikowi korzystania z Usług lub podjęcie jakichkolwiek innych działań dozwolonych przez prawo.

 5. Zamknięcie dostępu do Konta i Usług
  Niezależnie od innych środków przysługujących BoomBit, jeśli BoomBit uzna, że Użytkownik narusza niniejszą Umowę lub prawo, BoomBit może według własnego uznania ograniczyć, zawiesić, zlikwidować, zmodyfikować lub usunąć Konto, dostęp do Usług lub ich części. BoomBit nie jest zobowiązany do zrekompensowania Użytkownikowi utraty Konta, Przedmiotów Wirtualnych oraz innych korzyści i przywilejów związanych z korzystaniem z Usług i utraconych w wyniku wyżej wymienionej decyzji BoomBit. BoomBit może również podjąć inne kroki techniczne lub prawne, aby uniemożliwić Użytkownikowi, który narusza niniejszą Umowę lub przepisy prawa, dostęp do Usług, jeśli BoomBit uzna, że działania Użytkownika naruszają jakiekolwiek prawa i prawa osób trzecich, w tym między innymi Prawa Własności Intelektualnej lub stwarzają ryzyko możliwych działań prawnych przeciwko BoomBit lub jego podmiotom powiązanym. Konto nieaktywne przez 180 dni może zostać zamknięte przez BoomBit według własnego uznania.BoomBit ma prawo do zaprzestania wspierania lub oferowania Usług w dowolnym momencie oraz z dowolnego powodu. W takim wypadku licencja Użytkownika wygasa natychmiast. BoomBit nie ponosi odpowiedzialności za zrekompensowanie Użytkownikowi utraty korzyści, przywilejów lub funduszy, które mogą wynikać z zaprzestania świadczenia danej Usługi.Użytkownik może zamknąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, informując BoomBit, że Użytkownik chce zamknąć Konto. Prosimy o kontakt pod adresem:
  https://boombit.zendesk.com.
 6. Własność. BoomBit jest właścicielem i ma wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym między innymi wszystkie Prawa Własności Intelektualnej lub inne prawa własności w związku z:
  1. Grami i Usługami – które swoim zakresem obejmują między innymi wszelkie gry, tytuły, kod komputerowy, motywy, obiekty, postacie, nazwy postaci, historie, dialogi, hasła, koncepcje, grafiki, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, metody działania, osobiste prawa autorskie, dokumentacja, transkrypcje rozmów w grze, informacje o profilu postaci, nagrania gier rozgrywanych za pomocą klienta gry BoomBit oraz klientów gier i oprogramowania serwera BoomBit.
  2. Kontami – Użytkownik nie ma prawa własności ani innych praw majątkowych do Konta.
  3. Przedmioty Wirtualne – Użytkownik nie ma prawa ani innego tytułu prawnego do treści, które dostępne są w ramach Usług.
 7. Zawartość Użytkownika
  Użytkownik gwarantuje, że Zawartość Użytkownika jest zgodna z niniejszą Umową i wszelkimi przepisami, w tym między innymi Prawami Własności Intelektualnej. Użytkownik zgadza się, że Zawartość Użytkownika będzie przetwarzana przez BoomBit zgodnie z jego zasadami. BoomBit ma prawo do monitorowania, rejestrowania lub przechowywania interakcji Użytkownika z Usługami, BoomBit lub innymi graczami podczas korzystania przez Użytkownika z Usług (w tym bez ograniczeń komunikacji poprzez tekst w grze lub czat wideo). BoomBit może również edytować, odmawiać publikowania lub usuwać treści Użytkownika.Jednakże BoomBit nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość Użytkownika; jedynym podmiotem odpowiedzialnym za Zawartość Użytkownika jest Użytkownik. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko. BoomBit nie odpowiada w szczególności za monitorowanie treści lub zachowania Użytkownika. Niezależnie od innych środków zaradczych przysługujących BoomBit określonych w niniejszej Umowie lub zgodnie z prawem, Użytkownik zrekompensuje BoomBit wszelkie szkody wynikające z Zawartości Użytkownika, w tym między innymi wynikające z odszkodowania wobec innego Użytkownika, decyzji sądu, rządu lub innych odpowiednich organów.
 8. Licencja na Zawartość Użytkownika.
  Użytkownik niniejszym udziela BoomBit nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, uznaną za w pełni opłaconą, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji (w tym prawo do udzielania sublicencji i cesji na stronę trzecią) na Zawartość Użytkownika. Przedmiotowa licencja uprawnia BoomBit do wykorzystywania Zawartości Użytkownika w dowolnym celu, w tym do marketingu i promocji Usług na wszystkich znanych w momencie autoryzacji polach eksploatacji, w szczególności:

  1. jakiekolwiek nagrywanie i powielanie (w tym umieszczanie w komputerze lub innej pamięci urządzenia), wytwarzanie kopii dowolną techniką, w tym drukowaniem, techniką reprograficzną, magnetyczną, mechaniczną, optyczną, elektroniczną lub inną techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub format; na dowolnych nośnikach, w tym nośnikach audio lub wideo, papierze lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach i pamięci;
  2. wszelkie transakcje z oryginałem oraz kopiami Zawartości Użytkownika dokonanymi zgodnie z punktem a powyżej, w tym m.in. wprowadzanie ich do obrotu, wypożyczanie, użyczanie;
  3. każda inna dystrybucja, w tym:
   • jakiekolwiek nadawanie i retransmisja, w tym za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego obrazu lub dźwięku, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, telewizji kablowej, systemów telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemów transmisji (w tym simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obieg otwarty lub zamknięty, w dowolnej technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z możliwością nagrywania lub bez, w tym usługi tekstowe, multimedialne, internetowe, telefoniczne lub telekomunikacyjne;
   • każdy publiczny dostęp do Zawartości Użytkownika w taki sposób, aby każdy mógł uzyskać do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym wprowadzanie Zawartości Użytkownika do sieci informatycznych, w szczególności do intranetu i Internetu, w celu udostępnienia Zawartości Użytkownika w takich sieciach, a także przez stacje naziemne, satelitarne, kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym osoby trzecie, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w dowolnej technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu na nośniku, także w ramach usług wymienionych w pkt a powyżej;
   • wszelkie publiczne występy, pokazy, wystawy,

  a w odniesieniu do warstwy programowej Zawartości Użytkownika również na poniższych polach eksploatacji:

  1. trwałe lub tymczasowe powielanie oprogramowania w całości lub w części, w jakikolwiek sposób iw jakiejkolwiek formie;
  2. dystrybucja, w tym wypożyczanie lub użyczanie oprogramowania lub jego kopii.

  BoomBit może zatem w szczególności kopiować, powielać, naprawiać, dostosowywać, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, produkować, komercjalizować, publikować, rozpowszechniać, sprzedawać, licencjonować, udzielać sublicencji, przenosić, dzierżawić, transmitować, wyświetlać i korzystać publicznie, lub zapewniać dostęp elektroniczny, nadawać, udostępniać publicznie za pomocą telekomunikacji, wyświetlać, korzystać, wprowadzać do pamięci komputera oraz wykorzystywać i praktykować w jakikolwiek sposób Zawartość Użytkownika oraz wszystkie zmodyfikowane prace i prace, które pochodzą z Zawartości Użytkownika.

  Na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, BoomBit może wykorzystywać i eksploatować imię i nazwisko Użytkownika, jego podobiznę oraz wszelkie inne informacje lub materiały zawarte w dowolnej Zawartości Użytkownika oraz w związku z dowolną Zawartością Użytkownika, w zakresie uregulowanym w Polityce Prywatności i zgodnie z z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (UE) 2016/679.

  Użytkownik niniejszym zrzeka się lub zobowiązuje się nie wykonywać żadnych praw własności i / lub jakichkolwiek praw osobistych, które Użytkownik może mieć do Zawartości Użytkownika, niezależnie od tego, czy Zawartość Użytkownika została zmieniona lub zmodyfikowana w jakikolwiek sposób, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

  BoomBit nie rości sobie żadnych praw własności do Zawartości Użytkownika i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek praw, które Użytkownik może mieć do używania i wykorzystywania Zawartości Użytkownika.

 9. Interakcje. BoomBit nie ponosi odpowiedzialności za interakcje Użytkownika z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi. W szczególności BoomBit nie ponosi odpowiedzialności, ale zastrzega sobie prawo do angażowania się w spory wynikające z korzystania z Usług. Jeżeli Użytkownik podejrzewa bezprawne, szkodliwe lub inne niewłaściwe działanie innych Użytkowników, powinien skontaktować się z BoomBit. W przypadku sporów Użytkownika z innymi Użytkownikami, BoomBit zostanie zwolniony z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań wynikających z tych sporów.
 10. Warunki zakupu w ramach Usług
  Korzystając z Usług, Użytkownik może zakupić ograniczoną, osobistą, niezbywalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu i odwołalną licencję na „wirtualną walutę”, przedmioty w grze (łącznie z wirtualną walutą, „Przedmioty Wirtualne”) i inne towary oraz usługi. BoomBit może zmienić ceny z dowolnego powodu oraz w dowolnym momencie. Tylko BoomBit i jego partnerzy są upoważnieni do sprzedaży Przedmiotów Wirtualnych oraz innych towarów i usług. BoomBit i jego podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za Przedmioty Wirtualne i inne towary i / lub usługi zakupione od osób trzecich. Przedmioty wirtualne i inne towary lub usługi mogą być modyfikowane, eliminowane, zarządzane, regulowane lub kontrolowane przez BoomBit w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Użytkownika nie uzyskuje żadnych praw z takiej działalności.Użytkownikowi nie wolno przenosić Przedmiotów Wirtualnych ani innych towarów i usług związanych z Usługami, chyba że zostało to wyraźnie upoważnione w ramach danej Usługi.Wszystkie zakupy Przedmiotów Wirtualnych oraz innych towarów i usług dokonane za pośrednictwem Usług są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi za niewykorzystane Przedmioty Wirtualne i inne towary i usługi lub zamknięcie Konta.Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty i należne podatki poniesione przez Użytkownika lub każdą osobę korzystającą z Konta zarejestrowanego na Użytkownika.
 11. Subskrypcja. Niektóre części Usług i / lub Przedmiotów wirtualnych mogą być rozliczane na podstawie subskrypcji („Subskrypcja”). Subskrypcja zapewnia stały dostęp do dynamicznych treści lub usług z poziomu Usług. Subskrypcje mogą być dostępne z różnymi opłatami i przez określony czas określony w Usługach („Okres Subskrypcji”). Opłata zostanie naliczona na koncie Platformy Użytkownika, gdy Użytkownik potwierdzi Subskrypcję za pomocą dostępnych narzędzi potwierdzających w ramach Usług. Subskrypcja próbna jest oferowana bezpłatnie przez określony czas od aktywacji określony w odpowiedniej ofercie w Usługach. W przypadku, gdy Użytkownik nie anuluje Subskrypcji w tym okresie, odpowiednia opłata za Subskrypcję zostanie pobrana z odpowiedniego konta Użytkownika Platformy po wygaśnięciu okresu próbnego. Subskrypcja użytkownika rozpoczyna się natychmiast po aktywacji subskrypcji próbnej, a nie po siedmiodniowym okresie próbnym. Użytkownik może anulować Subskrypcję w trakcie jej bezpłatnego okresu próbnego, korzystając z odpowiednich ustawień Subskrypcji konta Użytkownika na Platformie. BoomBit nie może anulować Twojej bezpłatnej subskrypcji próbnej, jeśli została już aktywowana.Subskrypcja jest odnawiana automatycznie, chyba że Użytkownik wyłączy ją co najmniej 24 godziny przed wygaśnięciem aktualnej Subskrypcji. Opłata za Subskrypcję zostanie pobrana z odpowiedniego konta Użytkownika Platformy w ciągu 24 godzin poprzedzających wygaśnięcie aktualnej Subskrypcji. W przypadku, gdy opłata za Subskrypcję nie może zostać pobrana z konta Platformy Użytkownika z powodu braku środków pieniężnych, nieważności karty kredytowej lub z innych powodów, Subskrypcja zostanie automatycznie anulowana.Po zakupie Subskrypcji, Użytkownik może nią zarządzać i wyłączyć automatyczne odnawianie w dowolnym momencie po zakupie w ustawieniach konta Użytkownika na Platformie. Użytkownik nie może anulować bieżącej Subskrypcji Użytkownika, jeśli została już aktywowana..Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, uiszczone opłaty za Subskrypcję są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi za niewykorzystane Przedmioty Wirtualne oraz inne towary i usługi związane z Subskrypcją lub zamknięciem Konta.BoomBit może według własnego uznania oraz w dowolnym momencie zmienić opłaty za Subskrypcję. Wszelkie zmiany opłaty za Subskrypcję wejdą w życie z końcem bieżącego Okresu Subskrypcji. Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach opłaty za Subskrypcję. Jeśli Użytkownik nie podejmie działań w celu wyrażenia zgody na podwyższenie opłaty za Subskrypcję, Subskrypcja takiego Użytkownika wygaśnie z końcem bieżącego Okresu Subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie procesy rozliczeniowe i transakcyjne są obsługiwane przez odpowiednich operatorów Platformy i podlegają warunkom tych Platform. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek problemy związane z płatnościami, powinien skontaktować się bezpośrednio z operatorem Platformy. BoomBit nie jest stroną takiej umowy pomiędzy Użytkownikiem a operatorem Platformy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania lub szkody z tego wynikające.
 12. Aktualizacje. Aby zapewnić prawidłowe działanie Usług, BoomBit według własnego uznania ma prawo do aktualizacji swoich Usług bez uprzedniego powiadomienia. Aby kontynuować korzystanie z Usług, Użytkownik musi zaakceptować te aktualizacje, w tym okresowe aktualizacje oprogramowania stron trzecich.
 13. Brak gwarancji. BoomBit nie gwarantuje, że jego Usługi będą dostępne dla Użytkownika w czasie lub miejscu wybranym przez Użytkownika, są wolne od błędów lub wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników, a także BoomBit nie gwarantuje, że jego Usługi będą odpowiadać celom dla jakich Użytkownik korzysta z Usług.
 14. Ograniczenie odpowiedzialności
  O ile jest to dozwolone przez prawo, BoomBit nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody, w tym utratę dochodów, utracone korzyści, utracone dane, przerwy w działalności lub inne szkody, chyba że szkody te wynikają z rażącego niedbalstwa BoomBit lub winy umyślnej, śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania lub oszustwa BoomBit. Niniejsza Umowa nie wpływa na żadne ustawowe prawa konsumenta. Użytkownik zobowiązuje się uwolnić od, zabezpieczyć oraz bronić BoomBit (i jego kierownictwo, dyrektorów, agentów, filie, spółki joint venture i pracowników) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami lub innymi stratami (wliczając w to koszta pomocy prawnej), dochodzonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług lub z jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższy ustęp nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie praw nie jest spowodowane celowym lub niedbałym zachowaniem Użytkownika.
 15. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
  Niniejsza Umowa i wszelkie wynikające z niej spory lub Polityka Prywatności BoomBit lub Warunki świadczenia usług podlegają we wszystkich aspektach prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu rozstrzygane będą wyłącznie przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd w Polsce, chyba że prawo kraju zamieszkania zezwala na wybór sądów w tym kraju do rozstrzygnięcia sporu. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, możesz wnieść sprawę do sądu swojego miejsca zamieszkania. W przypadku jakiegokolwiek sporu między Użytkownikiem a BoomBit, zdecydowanie zachęcamy Użytkownika do bezpośredniego kontaktu z BoomBit w celu znalezienia rozwiązania, przechodząc do strony obsługi klienta BoomBit pod adresem: https://boombit.zendesk.com.
 16. Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub Polityki prywatności BoomBit zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, w całości lub w części przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie będzie nieskuteczne wyłącznie w zakresie takiego ustalenia nieważności lub niewykonalność i żadne inne postanowienie nie zostanie naruszone.
 17. Prawo do przeniesienia. BoomBit może przenieść niniejszą Umowę lub odpowiednie zasady, w całości lub w części, w dowolnym czasie i na dowolną osobę lub podmiot bez zgody Użytkownika. Jednakże Użytkownik nie może przenieść swoich prawa lub obowiązków wynikających z Umowy lub zasad BoomBit bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony BoomBit, pod rygorem nieważności.
 18. Dodatkowe zasady. BoomBit może opublikować dodatkowe zasady związane z Usługami. Użytkownik musi wyrazić zgodę i przestrzegać tych zasad, aby korzystać z Usług.
 19. Całość porozumienia. Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi dokumentami w niej wymienionymi (jeśli istnieją), stanowi całość porozumienia między BoomBit a Użytkownikiem i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia stron niniejszej Umowy dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy, w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, lub ustanowione przez zwyczaj, praktykę, politykę lub precedens.
 20. Brak Zrzeczenia się. Jeśli BoomBit nie wyegzekwuje swoich praw wynikających z niniejszej Umowy lub innych zasad lub opóźni się z egzekwowaniem swoich praw, nie będzie to uniemożliwiać BoomBit podejmowania prawnych lub innych działań w celu egzekwowania tychże praw. Wszelkie wcześniejsze niepowodzenia lub opóźnienia nie stanowią zrzeczenia się. Każde zrzeczenie się BoomBit w celu wyegzekwowania swoich praw wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i dotyczy tylko praw wyraźnie wskazanych w takich zrzeczeniu. Zrzeczenie się nie ma zastosowania do przyszłych roszczeń, żądań lub odszkodowań, chyba że zostało to wyraźnie określone.
 21. Powiadomienia. BoomBit może powiadomić Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej BoomBit (www.boombit.com), adresu e-mail Użytkownika lub innych informacji kontaktowych podanych przez Użytkownika. Wszystkie powiadomienia przekazane przez Użytkownika lub wymagane na podstawie niniejszej Umowy lub innych zasad BoomBit będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej BoomBit.
 22. Siła wyższa. BoomBit nie będzie ponosić odpowiedzialności i zostanie wykluczony z wykonywania swoich zobowiązań, jeśli wykonanie zobowiązania w ramach niniejszej Umowy zostanie zakłócone przez jakikolwiek stan pozostający poza uzasadnioną kontrolą BoomBit, w szczególności przez klęski żywiołowe, spory pracownicze lub inne zakłócenia przemysłowe, przerwy w dostawie prądu lub prądu, media lub inne awarie telekomunikacyjne, trzęsienia ziemi, burze lub inne elementy natury, blokady, embargo, zamieszki, akty rządowe, akty terroryzmu lub wojny.
 23. Prawo do zmiany. BoomBit zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie, jeśli będzie to konieczne, w szczególności ze względów prawnych lub w związku ze zmianami świadczonych usług. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności Użytkownik zostanie poinformowany, a BoomBit opublikuje aktualne brzmienie Umowy z datą zmian na boombit.com.
Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek