Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 w Gdańsku, pod adresem: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego Spółka przekazuje